Tereny osiedlowe

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu publicznego położonego pomiędzy istniejącą już zabudową (głównie mieszkaniowo-usługową) tak, aby jak najlepiej służył mieszkańcom. Utrudnienie stanowiły liczne sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Zakres prac obejmował: rozbiórki i demontaże, budowę nawierzchni pieszych i jezdnych, miejsc postojowych, amfiteatru wraz z widownią, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, iluminacji i monitoringu, instalacji elektrycznej, placu zabaw, ogrodzenia, rozwiązanie kolizji z poszczególnymi sieciami, montaż elementów małej architektury, sadzenie nowej szaty roślinnej i gospodarkę istniejącym drzewostanem. Jednym słowem projekty wszystkich branż występujących w otwartym terenie.

Projekt przebudowy terenu w otoczeniu garaży, pomiędzy budynkami przy ul Słodowej 4 i Kredytowej 10 w Płocku

Zadanie objęło jezdnie manewrowe, drogi wewnętrzne i ciągi piesze – chodniki, a także oświetlenie terenu oraz nową szatę roślinną. Teren parkingu podzielony zabudową garażową, w związku z czym występują wąskie przejścia, które należało umiejętnie odwodnić. 

Powierzchnia zagospodarowania: 0,61 ha

 

Projekt zagospodarowania Pasażu im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, wraz z przyległym terenem.

Obszar zadania to centralny rejon Ciechanowa, powiązany z głównym deptakiem miasta – ulicą Warszawską, połączony z zagospodarowaną infrastrukturą miejską, którą należało umiejętnie zaadaptować. Założenie do projektu to stworzenie atrakcyjnej przestrzeni, złożonej z oddzielnych, łatwych do zdefiniowania i rozpoznania stref: parkingowej, spacerowo-rekreacyjnej, rekreacyjnej. 

W projekcie ujęto modyfikację istniejącego układu komunikacji na tzw. kołową, stworzenie ciągu dla pieszych, a także m.in. scenę, place zabaw, zadaszenie odcinka głównego ciągu spacerowego, wprowadzenie charakterystycznego elementu modułowej ławki. Pasaż ma być przyjazny ludziom, odpowiadać na różne ich potrzeby. Wystąpiła konieczność rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Zakres prac objął  projekty wszystkich branż występujących w otwartym terenie.

Powierzchnia zagospodarowania: 0,54 ha