Zagospodarowanie parku w miejscowości Oleszno oraz otoczenia małego i dużego stawu na cele rekreacyjne.

 

Projekt objął teren o nietypowym kształcie - bardzo długi, wąski pas, otoczony drogami gminnymi i powiatowymi. Zadanie polegało na uzyskaniu efektu optycznego poszerzenia terenu, a także stworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej.

Rewitalizacja parku objęła demontaż chodników betonowych, latarni, wiaty autobusowej, zniszczonych ławek oraz pozostałości betonowego murku na rzecz nowych elementów. Wykonane zostały chodniki wokół skweru oraz ścieżki łączące dwie otaczające go ulice. Zaprojektowany 

został duży kolisty plac z kwietnikiem oraz dwa mniejsze place rekreacyjne. We wschodniej części parku znalazło się miejsce na niewielki plac zabaw. Projekt zakładał także remont kapliczki oraz wprowadzenie różnorodnych form małej architektury.

 

W ramach rewitalizacji miejscowości odmulono także 2 stawy, których brzegi w zależności od stopnia nachylenia zostały dodatkowo zabezpieczone materacem gabionowym oraz faszyną. Istniejąca betonowa obudowa źródeł została częściowo rozebrana i zastąpiona umocnieniem z kamieni polnych na warstwie betonu i odsączającej z piasku. Na jednym ze stawów zaprojektowano wodotrysk. Istotne przy rekultywacji stawów było stworzenie zwierzętom dogodnych warunków bytowania, z łatwym dostępem do wody. 

 

Zadanie przewidywało również przebudowę nawierzchni oraz wykonanie ścieżek pieszych i placyków, a także usytuowanie elementów małej architektury. Projekt objął konstrukcję dużej altany i pomostu, a także przebudowę budowli wodnych.