Projekt boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Lasockiego 14.

Projekt przewidywał następujące elementy: boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku luźnego, boisko do tenisa ziemnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, chodniki piesze, wjazd i plac manewrowy, dwie nowe pochylnie dla niepełnosprawnych, remont istniejącej pochylni oraz schodów wejściowych do budynku, wiatę śmietnikową, murek oporowy, wyposażenie terenu, rozbiórkę starego i budowę nowego fragmentu ogrodzenia od strony południowej, ogrodzenie kortu tenisowego, wymianę bramy wjazdowej na suwaną automatyczną, remont istniejącego ogrodzenia, gospodarkę istniejącą szatą roślinną i sadzenie nowej. Teren charakteryzował się wyjątkowym zagęszczeniem form roślinnych przeznaczonych do zachowania. W związku z tym przy nowym zagospodarowaniu należało zwracać szczególną uwagę na ten aspekt. Ponadto wprowadzono złożone nasadzenia roślinne.

W projekcie znalazły się złożone formy małej architektury.

Wyzwaniem dla architektów okazało się odwodnienie terenu, a to ze względu na kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz brak w pobliżu studni, do których można by się było przyłączyć.

Wystąpił również problem dotyczący rozwiązań komunikacyjnych, wprowadzenie odpowiedniego układu dróg - na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, przy ogrodzonych boiskach sportowych z określoną liczbą bram i furtek.